นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

 

 


บริหารงานโดย

ดร.วิภาส ทองสุทธิ์

(ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 12656/2529)

และทีมงานคุณภาพ

ปรึกษากฎหมาย
- ปรึกษากฎหมายด้าน บัญชี ภาษีฯ
- ว่าความทั่วราชอาณาจักร
- จดทะเบียน ห้าง ร้าน บริษัท
- จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
- ขออนุญาตทำงานคนต่างด้าว วีซ่า
- ร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ


0-2192-9621

 


 

 

บริการด้านธุรกิจรายละเอียดการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด

ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

 

 

หรือ รวมทุกขั้นตอนไว้ที่เรา

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด ภายใน 1 วัน*

โดยท่านเพียง โทรหาเราที่ 02-1929621 และ

 

- เตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จำกัด

- เตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)

 

* เมื่อข้อมูลและเอกสารทุกอย่างพร้อม

 

บริการจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม รายการอื่นๆ

(ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)

1. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

1.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน

1.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา

1.4 แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

1.5 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)

1.6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)

3. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

4. เลิกห้างหุ้นส่วน

5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี

6. เสร็จการชำระบัญชี

 

 

 

 
รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท จำกัด

ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

 

หรือ รวมทุกขั้นตอนไว้ที่เรา

จดทะเบียนบริษัท จำกัด

(หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท) ภายใน 1 วัน*

โดยท่านเพียง โทรหาเราที่ 02-1929621 และ

 

- เตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท จำกัด

- เตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)

 

* เมื่อข้อมูลและเอกสารทุกอย่างพร้อม

 

บริการจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติม รายการอื่นๆ

(ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)

1. มติพิเศษของบริษัทให้ เพิ่มทุน ลดทุน ควบบริษัท

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท เช่น แก้ไขชื่อบริษัท ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด วัตถุประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน

3. ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

4. แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ / หรือสำนักงานสาขา ตราของบริษัท รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

5. เลิกบริษัท

6. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

7. เสร็จการชำระบัญชีบริษัท

 

 
สมาคมการค้า
คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือการเงิน หรือทางการประมง หรือทางเกษตรกรรม หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

 

การจัดตั้งสมาคมการค้า มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกัน หรือ วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกัน ร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกันนั้น

2. ผู้เริ่มก่อการ กรอกแบบคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ส.ห.1) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบ เอกสารประกอบดังต่อไปนี้

2.1 รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2)

2.2 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3)

2.3 ข้อบังคับ

2.4 หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง

2.5 สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้ง

2.6 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย

2.7 หนังสือมอบอำนาจ

ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบจำนวน1 ชุด โดยผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นคำขอ (1) หรือ (2)

3. เมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบแล้วถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนายทะเบียนจะสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตพร้อมทั้งจดทะเบียนสมาคมการค้า

4. สมาคมการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีสิทธิ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 กำหนดไว้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้ดำเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม การจดทะเบียนสมาคมการค้า ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

 

หรือ รวมทุกขั้นตอนไว้ที่เรา

จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า

โดยท่านเพียง โทรหาเราที่ 02-1929621 และ

 

- เตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนสมาคมการค้า

- เตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)

 

 

- รายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนสมาคม / มูลนิธิ <<< คลิ๊กลิงค์

ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

 

หรือ รวมทุกขั้นตอนไว้ที่เรา

จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม / มูลนิธิ

โดยท่านเพียง โทรหาเราที่ 02-1929621 และ

 

- เตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนสมาคม / มูลนิธิ

- เตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)

 

 


จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- รายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th)

ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ รวมทุกขั้นตอนไว้ที่เรา

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

โดยท่านเพียง โทรหาเราที่ 02-1929621 และ

 

- เตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- เตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)

 

 

 
ลิขสิทธิ์
หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน

 

งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง ได้แก่

1. งานวรรณกรรม ( หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ )

2. งานนาฎกรรม ( ท่ารำ ท่าเต้น ฯลฯ )

3. งานศิลปกรรม ( จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ )

4. งานดนตรีกรรม ( ทำนอง ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ )

5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป ซีดี )

6. งานโสตทัศนวัสดุ ( วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )

7. งานภาพยนตร์

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

 

- รายละเอียดการจดลิขสิทธิ์

(ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th)

ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

 

หรือ รวมทุกขั้นตอนไว้ที่เรา

จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

โดยท่านเพียง โทรหาเราที่ 02-1929621 และ

 

- เตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

- เตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)
(ที่มา
: กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th)

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น

 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น การขอรับความคุ้มครอง

 

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT

PCT ย่อมาจาก Patent Cooperation Treaty เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร แทนที่จะต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ แต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยสามารถที่จะยื่นคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศ ของตน สำนักงานสิทธิบัตรก็จะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCTที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

ระบบ PCT นี้ไม่ได้เป็นระบบการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะส่งผลให้ประเทศที่เป็นสมาชิกต้องรับจดทะเบียนตามไปด้วย เนื่องจาก ระบบ PCT จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต้น ๆ ของการขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น ไม่มีการรับจดทะเบียนแต่อย่างใด การรับจดทะเบียนสิทธิบัตร PCT เป็นอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอความคุ้มครอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ ก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อไป ซึ่งประเทศไทยสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 142

 

- รายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

(ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th)

ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

 

หรือ รวมทุกขั้นตอนไว้ที่เรา

จดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

โดยท่านเพียง โทรหาเราที่ 02-1929621 และ

 

- เตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

- เตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)

 
   
   
 
   
กระดานถามตอบ
 
กระทู้วันนี้   กระทู้ที่ยังไม่ถูกตอบ   กระทู้ที่ถูกตอบ
ผู้ดูแลเว็บ   สมาชิก   ขาจร   ตอบวันนี้   แนบไฟล์ภาพ  
 
 
หัวข้อปักหมุดเมื่ออ่านตอบ
Sticky Topic หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ,
royalintergroup
17 พฤษภาคม 2553 12814 4
Sticky Topic ปรึกษาปัญหากฎหมาย คดีความต่างๆ เชิญกระทู้นี้,
21 ตุลาคม 2552 4231 1
Sticky Topic เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจในกทม.และปริมณฑล,
28 ตุลาคม 2552 13923 1
Sticky Topic ครม.ไฟเขียว ห้ามโทรทวงหนี้หลัง 2 ทุ่ม ห้ามข่มขู่ลูกหนี้,
wmroyalintergroup
5 ตุลาคม 2553 3291 0
Sticky Topic สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรา,
royalintergroup
17 พฤษภาคม 2553 2294 0
Sticky Topic วิธีการปฏิบัติเมื่อถูกข่มขืนกระทำชำเรา,
royalintergroup
17 พฤษภาคม 2553 2657 0
Sticky Topic หลักเกณฑ์การอายัดเงินเดือนลูกหนี้ เมื่อศาลพิพากษาแล้ว,
royalintergroup
13 พฤษภาคม 2553 7132 0
Sticky Topic จดทะเบียนรับรองบุตร, รับบุตรบุญธรรม, เลิกรับบุตรบุญธรรม,
royalintergroup
13 พฤษภาคม 2553 4225 0
Sticky Topic วิธีปฏิบัติในการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่,
royalintergroup
12 พฤษภาคม 2553 4855 0
Sticky Topic การยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหา,
royalintergroup
11 พฤษภาคม 2553 3034 0
Sticky Topic เอกสารจำเป็น เมื่อต้องติดต่อโรงพัก เพื่อแจ้งความในกรณีต่างๆ,
royalintergroup
10 พฤษภาคม 2553 8759 0
Sticky Topic คู่มือติดตามคนหาย,
30 ตุลาคม 2552 3558 0
Sticky Topic การแจ้งความคนหาย,
30 ตุลาคม 2552 3576 0
Sticky Topic เบอร์โทรศัพท์ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกทม.และปริมณฑล,
29 ตุลาคม 2552 23884 0
 
 เมื่ออ่านตอบ
การอายัดเงินเดือน,
พิเชษฐ์ มาลากุล ณ อยุธยา
25 พฤศจิกายน 2556 1815 1
โดนข้อหาคดีรับของโจรคะ,
นางภาวรินทร์ มูลวงค์
15 กรกฎาคม 2556 1782 0
จดบุตรบุญธรรม,
ปานทิพย์ แฝงพงษ์
15 มิถุนายน 2556 1495 0
เรียกเงินดาวน์คืนจากผู้ที่ซื้อบ้านแทน,
araya
11 มิถุนายน 2556 1502 0
(ไม่ได้ตั้งหัวข้อ),
นิรนาม
29 พฤษภาคม 2556 1577 0
สอบถามข้อมูลค่ะ เรื่องโดนจับข้อหาเสพยาเสพติด ,
aaa
22 มกราคม 2556 1887 0
การซื้อขายเงินเชื่อ,
สมศักดิ์ เกรียงไกร
3 พฤศจิกายน 2555 1689 0
ที่ดินมีโฉนดถูกบุกรุก(เกินสิบปี)จนไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ,
panida
14 กรกฎาคม 2555 2066 0
ญาติพี่น้องของพ่อโกงบ้านและที่ดิน,
ทัศนีย์
8 มิถุนายน 2555 2074 0
บ้านถูกยึดเพื่อขายทอดตลาด,
อรทัย คำจันทร์
11 พฤษภาคม 2555 2369 0
(ไม่ได้ตั้งหัวข้อ),
นิรนาม
1 พฤษภาคม 2555 2192 0
การย้ายชื่อ,
ฉัตรชัย ศรัทธาสุจริต
26 กุมภาพันธ์ 2554 2752 0
(ไม่ได้ตั้งหัวข้อ),
วรรณา ส่องแสงกล้า
12 มกราคม 2554 2699 0
ทำมั้ย ในท้องที่บางศรี โดยเฉพาะวัดเฉลิมพระเกียรติซอย10,
ปรเสริฐ แก้วมณี
26 สิงหาคม 2553 2532 0
เรียนถามอาจารย์,
มณเฑียร กล้าหาญ
18 กรกฎาคม 2553 3070 0
การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนมาเป็นบริษัทจำกัด,
เล่าข่าว
19 พฤษภาคม 2553 2664 0
ข้อแนะนำสำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต,
เล่าข่าว
17 พฤษภาคม 2553 2451 0
สามีไปก่อหนี้ภรรยาไม่ทราบ ต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่,
10 พฤศจิกายน 2552 6916 1
ครอบครัว2,
30 ตุลาคม 2552 4089 1
ปัญหาครอบครัว,
29 ตุลาคม 2552 3287 1
1
 
 
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
เตือนภัย!!อ้างโอนผิดให้โอนคืน เจอใบแจ้งหนี้เงินกู้หลักหมื่น-แสน
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2552
มีคนดู 2169 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ปัญหาเด็กและเยาวชน แก้ไขได้ด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก
เมื่อ 30 ตุลาคม 2552
มีคนดู 6261 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
FW-mail : ชาวบ้านเค้าวิจารณ์ว่า
เมื่อ 29 ตุลาคม 2552
มีคนดู 1109 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้
เมื่อ 29 ตุลาคม 2552
มีคนดู 2509 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อ 29 ตุลาคม 2552
มีคนดู 9741 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือของผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรา
เมื่อ 29 ตุลาคม 2552
มีคนดู 1485 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วิธีการปฏิบัติเมื่อถูกข่มขืน
เมื่อ 29 ตุลาคม 2552
มีคนดู 3635 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กฎหมายใหม่กับความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา
เมื่อ 29 ตุลาคม 2552
มีคนดู 2958 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย
เมื่อ 29 ตุลาคม 2552
มีคนดู 3511 คน
  
  
| จำนวน : 9 | หน้า : 1 จาก 1 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
©2014 by royalintergroup.com


เลือกสินค้า 0 รายการ